Polisi preifatrwydd

Rhagymadrodd

Mae’r polisi hwn yn nodi sut y byddwn yn defnyddio ac yn rhannu’r wybodaeth a roddwch inni.

Mae Dyffryn Teifi yn Erbyn Peilonau yn grŵp cymunedol yng Nghymru (cyfeirir at ei gilydd fel “ni” neu “ni” yn y polisi hwn).

Pwy ydym ni a sut i gysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost: teifivalleyagainstpylons@gmail.com

Am y polisi preifatrwydd hwn

Mae’r polisi hwn yn nodi sut y byddwn yn defnyddio ac yn rhannu’r wybodaeth a roddwch inni.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn ymwneud â data personol a gesglir gennym ni drwy:

 • Ein gwefan(nau)
 • Email correspondence
 • Galwadau ffôn
 • Cyfathrebiadau papur a ffurflenni
 • Cyfryngau cymdeithasol
 • Ymweld â ni
 • Ymholi am Ddyffryn Teifi Yn Erbyn Peilonau
 • Darparu cynhyrchion neu wasanaethau i ni
 • From publicly available sources either on or offline

Pa ddata rydym yn ei brosesu amdanoch chi.

Gall Dyffryn Teifi yn Erbyn Peilonau gasglu a phrosesu’r categorïau canlynol o ddata personol amdanoch:

 • Eich Enw
 • Manylion cyswllt (fel arfer rhif ffôn/e-bost/cyfeiriad)
 • Gwybodaeth a gynhyrchir trwy ymweld â'n gwefan neu ymgysylltu â ni ar gyfryngau cymdeithasol:

Sut rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch a sut y byddwn yn ei defnyddio.

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth a ddarperir gennych yn ystod eich gohebiaeth â ni, gallai hyn fod, ond heb fod yn gyfyngedig i, un o’r ffyrdd canlynol:

 • Rhoi gwybodaeth yn uniongyrchol i ni drwy ddulliau gan gynnwys llenwi ffurflenni naill ai ar ein gwefan(nau) neu drwy gyfryngau eraill
 • Tanysgrifio i'n cylchlythyr
 • Communicating with us through methods including but not limited to, social media, e-mail, telephone and written correspondence.

Dim ond pan fydd y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Yn fwyaf cyffredin, byddwn yn defnyddio eich wybodaeth bersonol o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • Lle rydych wedi rhoi caniatâd i ni brosesu eich gwybodaeth.
 • Lle mae angen i ni gyflawni'r rhwymedigaethau cytundebol yr ydym wedi ymrwymo iddynt gyda chi, neu'r busnes yr ydych yn gweithio iddo, neu ag ef.
 • Lle mae angen i ni gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol.
 • Lle bo’n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (neu rai trydydd parti) ac nad yw eich buddiannau a’ch hawliau sylfaenol yn drech na’r buddiannau hynny

Dangosir y diben(ion) y byddwn yn casglu a phrosesu eich data ar eu cyfer isod:

 • I reoli ein perthynas a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi gan Dyffryn Teifi yn Erbyn Peilonau
 • I weithredu contract neu gais
 • Lle mae gennym fuddiant cyfreithlon i roi gwybod i chi drwy ddulliau cyfathrebu priodol oni bai eich bod wedi gwrthwynebu i ni wneud hynny.
 • Ymgymryd â rhwymedigaethau cyfreithiol neu ofynion rheoliadol

Rhannu data

Heblaw am y defnyddiau a nodir uchod ni fyddwn byth yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw drydydd parti.

Byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti lle bo'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Eich dewisiadau mewn perthynas â gwybodaeth bersonol.

Mae’n bwysig bod y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os bydd eich gwybodaeth bersonol yn newid yn ystod eich perthynas â ni.

Mae gennych hefyd yr hawliau a'r dewisiadau y gallwch eu harfer ar y data sydd gennym amdanoch. Mae gennych yr hawl i:

 • Cael mynediad at eich gwybodaeth bersonol
 • Tynnu caniatâd yn ôl
 • Gwrthwynebu marchnata uniongyrchol
 • Gofynnwch i ni gywiro unrhyw wallau neu ddileu'r wybodaeth sydd gennym
 • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth
 • Gofyn i ni drosglwyddo eich gwybodaeth bersonol

I gael rhagor o wybodaeth neu i weithredu'r hawliau hyn, cysylltwch â ni ar: teifivalleyagainstpylons@gmail.com

Cadw a dinistrio gwybodaeth bersonol

Byddwn yn cymryd camau rhesymol i sicrhau cywirdeb y wybodaeth sydd gennym amdanoch. Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol oni bai ei bod (hyd eithaf ein gwybodaeth) yn gywir ac yn gyfredol.

Byddwn ond yn cadw eich gwybodaeth bersonol cyhyd ag y bo angen i gyflawni’r dibenion y casglwyd hi ar eu cyfer, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd.

Er mwyn pennu’r cyfnod cadw priodol ar gyfer data personol, rydym yn ystyried swm, natur a sensitifrwydd y data personol, y risg bosibl o niwed o ddefnyddio neu ddatgelu eich data personol heb awdurdod, y dibenion yr ydym yn prosesu eich data personol ar eu cyfer ac a yw gallwn gyflawni'r dibenion hynny trwy ddulliau eraill, a'r gofynion cyfreithiol cymwys.

Mewn rhai amgylchiadau, efallai y byddwn yn gwneud eich gwybodaeth bersonol yn ddienw fel na ellir ei chysylltu â chi mwyach, ac os felly gallwn ddefnyddio gwybodaeth o’r fath heb rybudd pellach i chi. Pan fydd y dibenion yr ydym wedi casglu’r data ar eu cyfer wedi dod i ben byddwn yn cadw ac yn dinistrio eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel yn unol â chyfreithiau a rheoliadau perthnasol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i weithredu'r hawliau hyn, cysylltwch â ni ar: teifivalleyagainstpylons@gmail.com

Mae gennych hefyd yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu nad ydym wedi gweithredu o fewn y gyfraith neu wedi torri eich hawliau. https://ico.org.uk/for-the-public/

Diogelwch

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo data dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, ni allwn warantu ei diogelwch. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich data byddwn yn defnyddio mesurau diogelwch i geisio ei ddiogelu rhag colled, camddefnydd, neu newidiadau anawdurdodedig.

Newidiadau

Mae’n bosibl y byddwn yn newid telerau’r polisi preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu postio ar y dudalen hon.

Diweddarwyd y polisi hwn ddiwethaf ym mis Chwefror 2024